Việt Nam cần có những cải cách triệt để và sâu rộng bao gồm cải thiện tính minh bạch, hệ thống pháp lý, các quy định về khối doanh nghiệp nhà nước, luật môi trường và lao động…để tận dụng được cơ hội từ TPP mang lại.