Trung Quốc tìm kiếm sức mạnh tập thể BRICS để đối trọng Mỹ nhưng vẫn đầy khó khăn.