Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì khoản chi tài trợ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.