Tôi nghe nói từ ngày 1-1-2016 những người thi hành án tù giam vẫn được tiếp tục nhận lương hưu. Điều này đúng hay không?