“Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”(TPP) đã kết thúc đàm phán sau hơn 5 năm.