Cơ chế giải quyết tranh chấp là công cụ đặc biệt quan trọng bảo vệ nền thương mại tự do. Mọi cuộc tranh chấp thương mại đều có tác dụng nhất định đối với các bên liên quan.