Giai đoạn 2015-2020, giá bán than bình quân là 1,69 triệu đồng/tấn (78 USD). Giai đoạn 2021-2025 giá bán bình quân 1,7 triệu đồng/tấn (82 USD), giai đoan 2026-2030 giá bán bình quân 1,98 triệu đồng/tấn (91 USD). Tuy nhiên, tỉ lệ các khoản thuế chiếm 12,5% doanh thu bình quân than trong nước.