Tổng giám đốc HVG cho rằng, khi điều hành tỷ cơ chế tỷ giá mới, xuất khẩu sẽ được hưởng lợi vì khi doanh nghiệp bán hàng ra đã biết được giá thành nhờ tỷ giá trung tâm hàng ngày.