Nhiệm vụ “thổi bay” tất cả các nước khác khỏi thị trường dầu mỏ của Saudi Arabia vẫn chưa kết thúc.