Mảnh đất vàng nằm tại quận Đống Đa này bao gồm cả khu đất 3,5 ha của Khách sạn Kim Liên mà bầu Thụy mua lại phần vốn chi phối cuối năm 2015, Khu B tập thể Kim Liên mà Incomex (ICG) đang thực hiện,...