Thiếu những ưu đãi cụ thể, việc tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo liên tục bị trục trặc