"Rất ít người chịu dừng lại khi họ đang thành công, nhưng chẳng có ai là thành công mãi mãi."