Ông Trương Gia Bình cho hay năm 2016 là điểm ngoặt, nơi doanh nghiệp của ông cần đổi mới để tăng trưởng, nắm bắt tốt nhất những cơ hội từ thị trường trong nước và quốc tế.