P2P Lending (Cho vay ngang hàng) là hoạt động dựa trên nền tảng Fintech (công nghệ tài chính) được thiết kế và xây dựng trên nền tảng giao dịch trực tuyến kết nối trực tiếp giữa người đi vay và người cho vay mà không thông qua các trung gian tài chính như tổ chức tín dụng.