Chỉ cần thu hai tháng tiền đất đủ để trả tiền thuê cả năm cho Nhà nước. Tài sản nhà nước đang chảy vào túi nhiều người qua con đường cho thuê lại đất công...