Hoa Kỳ cần ASEAN và ASEAN cần Hoa Kỳ. Mối quan hệ về kinh tế giữa hai bên có vẻ rõ ràng hơn mối quan hệ về chính trị.