Chỉnh trang đô thị, gia tăng diện tích nhà ở và phát triển hệ thống vận tải công cộng là ba vấn đề cấp bách và dài hạn đối với sự phát triển của TP.HCM.