Những ngành sẽ chịu tác động đáng kể khi Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành vào cuối năm 2015 nằm trong nhóm sản phẩm nhạy cảm cao được hưởng hàng rào bảo hộ thuế, phi thuế trong suốt thời gian qua, đặc biệt đường, ô tô.