Chính sách tài chính thế giới trong tháng 7 vừa qua đã có tác động không nhỏ tới kinh tế - tài chính Việt Nam thời gian này.