Nhật Bản muốn cùng các nước Mê Kông hướng đến thực hiện hòa bình và thịnh vượng bằng hợp tác mang tính chức năng.