Nếu từ nay tới cuối năm đồng NDT không bị phá giá mạnh hơn nữa thì kinh tế và thị trường tiền tệ Việt Nam sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp.