Nguồn tin BBC cho biết, Facebook sẽ thay đổi cấu trúc công ty để đóng nhiều thuế hơn tại Anh.