Một chiêu “đánh bóng”, kích giá cổ phiếu, là công ty mẹ tuyên bố sẽ thanh lý công ty con trong thời gian ngắn với hàm ý họ chỉ kiểm soát công ty con tạm thời, từ đó để loại trừ công ty con ra khỏi BCTC hợp nhất.