Thông báo mới đây của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XI đã đề ra một loạt chỉ tiêu kinh tế cho năm 2016, có 6 chỉ tiêu đáng quan tâm.