Việc triển khai các sản phẩm phái sinh, hệ thống, công tác tuyên truyền đào tạo cho nhà đầu tư đã được lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo quý 3 năm sau mọi việc hoàn thành.