Cơ hội cho chất lượng tăng trưởng thì còn khá nhỏ bé và thách thức cho tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng rất cao.