Khó khăn kèm theo khi mở rộng quy mô cho Wrap & Roll không phải nhỏ, nhất là việc quản lý về chất lượng và chi phí.