Vừa qua, Lần thứ 8, EuroCham công bố Sách Trắng, với rất nhiều khuyến nghị chính sách, song điều đáng quan tâm là những khuyến nghị đó được tháo gỡ và thực thi như thế nào trong thực tế để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.