Tính đến hết tháng 12/2014, tổng số nợ XDCB đã xử lý được 42.312 tỷ đồng; trong đó, các bộ, ngành Trung ương xử lý được 2.035 tỷ đồng; các địa phương là 40.277 tỷ đồng.