Quá trình tăng vốn nhanh chóng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam trong thời gian ngắn đã hình thành cấu trúc sở hữu, đặc biệt là tình trạng sở hữu chéo và đa phương giữa ngân hàng với doanh nghiệp và ngân hàng với ngân hàng.