Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) vừa được ký kết có phạm vi rộng và mức độ tự do hóa sâu, khi đi vào thực hiện, dự kiến sẽ mang lại nhiều cơ hội mới đối với hoạt động kinh doanh thương mại giữa Việt Nam và EU.