Nếu muốn đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trong tương lai sắp tới thì các địa phương phải tạo được việc làm có thu nhập cao hơn, chứ không phải chạy theo tiêu chí cạnh tranh nhân công thấp.