Sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh Trà Vinh có sự chuyển dịch tích cực.