Cosco - gã khổng lồ trong ngành vận tải biển Trung Quốc - cuối cùng đã thực hiện được mục đích thôn tính cảng Piraeus của 
Hi Lạp với số tiền 402,1 triệu USD.