Hơn 1.400 nghìn tỷ đồng là số tiền mà Chính phủ đã sử dụng từ nguồn vốn vay trong và ngoài nước để đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (NSNN), phục vụ đầu tư phát triển trong giai đoạn 2010-2015.