Hội nhập không chỉ là cuộc chơi của doanh nghiệp mà còn là "cuộc chiến" cân não giữa các quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung.