“Đất là mẹ, lao động là cha”, sản sinh ra của cải cho nông dân. Đối với sản xuất nông nghiệp, đất là một trong những tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Nhưng Luật Đất đai chưa theo kịp sự phát triển của xã hội.