Việt Nam cần tiến hành một cuộc cách mạng về công nghệ, nhưng liệu điều này có dễ dàng?