Trên thế giới hiện nay có trên dưới 200 quốc gia và các vừng lãnh thổ. Vậy doanh nghiệp của bạn đã thực hiện giao dịch làm ăn được với bao nhiêu quốc gia trong số đó?