Trong 18 bị can bị truy tố thì có 14 bị can là “sếp” và cán bộ thuộc Agribank.