Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ vừa được Chính phủ ban hành.