“Không phải đi hội chợ tốt lần đầu tiên là có hợp đồng lớn hay khách mua hàng – để có được điều đó đỏi hỏi doanh nghiệp phải nghiên cứu, chuẩn bị, thực hiện chuyên nghiệp, thúc đẩy theo dõi và tham dự hội chợ nhiều lần”