Nhiều đại gia cà phê và thức ăn nhanh đang dần rút khỏi Việt Nam.