Đầu tiên là Mỹ, sau đó là châu Âu. Giờ đây khủng hoảng nợ lại chạm tới các thị trường mới nổi.