Thế giới Việc Anh ra đi không chỉ là chuyện một hai ngày mà cần phải tuân thủ đủ tất các các bước theo "biểu đồ ra đi" của EU đề ra.