Là một trong 3 doanh nghiệp đầu tiên huỷ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Bông Bạch Tuyết trở thành một case study kinh điển của làng tài chính Việt Nam và là bài học được nhắc đến mãi cho các doanh nghiệp niêm yết sau này.