Nga, Trung Quốc, Trung Đông và không gian mạng có thể đe dọa kinh tế thế giới.