An Cường đang nắm giữ 50% thị phần nội địa ở phân khúc ván MFC và 70% thị phần tấm Laminate.