Theo Luật Đầu tư, từ 1.7.2016, toàn bộ các quy định về điều kiện kinh doanh tại các văn bản dưới cấp Nghị định sẽ không còn hiệu lực thi hành.