Việc mua lại hoặc thôn tính thương hiệu Việt Nam nói chung và ngành đồ uống, ngành bia nói riêng sẽ tiếp tục xảy ra trong thời gian tới khi Việt Nam hội nhập sâu rộng.